Spółka Sklepy Techniczne Popularna Popławscy, Poprawa Sp. jawna, będąca właścicielem niniejszego serwisu, dba o prawa konsumenta przysługujące mu na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Pragniemy wyjaśnić, że poniższy regulamin nie ma na celu ani wyłączenie, ani ograniczenie jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości rozwiązywane będą na korzyść konsumenta.

 

 

REGULAMIN

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego SklepyTechniczne24.pl . Sklep prowadzony jest również pod adresami pompkidoskroplin.pl, blackdiamond-tools.pl .

1.2. Operatorem sklepu jest Sklepy Techniczne Popularna Popławscy, Poprawa Sp. jawna z siedzibą w Warszawie (02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 16), wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000510143, NIP 5223015834.

1.3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu (z wyłączeniem pkt. 9 regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Sklepy Techniczne Popularna Popławscy, Poprawa Sp. jawna. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.5. Definicje użyte w niniejszym regulaminie:

1.5.1. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5.2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.

1.5.3. Formularz zamówienia - usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.5.4. Klient/Usługobiorca - osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5.5. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5.6. Konto - usługa elektroniczna; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, a także informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

1.5.7. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, dająca korzystającym z niej Usługobiorcom dostęp do cyklicznych treści, zawierających informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

1.5.8. Produkt - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.5.9. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

1.5.10. Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi, wymienionymi w pkt. 1.1. niniejszego regulaminu.

1.5.11. Sprzedawca/Usługodawca - Sklepy Techniczne Popularna Popławscy, Poprawa Sp. jawna z siedzibą w Warszawie (02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 16), wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000510143, NIP 5223015834.

1.5.12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawarta (lub zawierana) między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.5.13. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.5.14. Ustawa o prawach konsumenta/ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.5.15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

2.1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia oraz newsletter.

2.1.1. Usługa „konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sklepytechniczne24.pl lub też pisemnie na adres: Sklepy Techniczne Popularna Popławscy, Poprawa Sp. jawna, 02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 16.

2.1.2. Usługa „formularz zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy (ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zakończenia procesu składania zamówienia za jego pośrednictwem).

2.1.3. Usługa elektroniczna „newsletter” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca - w każdej chwili i bez podania przyczyny - ma możliwość rezygnacji z usługi, co następuje w wyniku kliknięcia w stosowny link podany w każdym newsletterze lub poprzez wysłanie stosownej prośby do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@sklepytechniczne24.pl) lub pisemnie (Sklepy Techniczne Popularna Popławscy, Poprawa Sp. jawna, 02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 16).

2.2. Wymogi techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu i poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa z włączoną opcją zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze sprzecznym z prawem.

 

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

3.1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu przez Klienta formularza zamówienia.

3.2. Ceny produktów oraz koszty dostawy (transport, dostarczenie, usługi pocztowe) prezentowane na stronie sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej wartości zamówienia i o kosztach dostawy, Klient informowany jest zarówno w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży, jak i w trakcie składania zamówienia.

3.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez właściwe wypełnienie formularza zamówień przez Klienta. Sprzedawca za pośrednictwem wiadomości e-mail niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia i jednoczesne przyjęcie go do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

4. Płatność za produkt

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

4.1.1. Przelew internetowy za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl (płatności opisane na stronie sklepu internetowego w zakładce „Płatności” oraz na stronie internetowej www.przelewy24.pl).

4.1.2. Zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Bank Zachodni WBK S.A.
51 1090 2590 0000 0001 3223 1322

4.1.3. Zapłata gotówką w momencie odbioru zamówienia od kuriera lub podczas osobistego odbioru zamówienia.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub zwykłym przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie tego czasu, nieopłacone zamówienie zostanie anulowane.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty gotówką w momencie odbioru zamówienia od kuriera, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.3. Faktura.

4.3.1. Sprzedawca prześle Klientowi fakturę razem z towarem.

 

5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

5.1. Dostawa produktu dostępna jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, a jej koszt różni się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Szczegółowy opis wszystkich dostępnych sposobów dostawy i związanych z nim kosztów znajduje się na stronie sklepu internetowego w zakładce „Formy dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

5.3.1. Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DHL.

5.3.2. Przesyłka kurierska pobraniowa za pośrednictwem firmy DHL.

5.3.3. Przesyłka za pośrednictwem DHL Parcelshop (punktu odbioru DHL)..

5.3.4. Odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem: ul. Kleszczowa 16, 02-485 Warszawa. Odbiór możliwy w dni robocze w godzinach od 09:00 do 15:00.

5.4. Termin dostawy zamówienia do Klienta różni się w zależności od wybranej opcji dostawy (szczegóły podane na stronie sklepu internetowego w zakładce „Formy dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia). Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub zwykłym przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w momencie odbioru zamówienia od kuriera – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5.4.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką podczas osobistego odbioru zamówienia, początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru liczony jest od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych produktów w terminie 10 dni kalendarzowych od początku biegu terminu gotowości produktu do odbioru. Po upływie tego czasu, nieodebrane zamówienie może zostać anulowane.

 

6. Reklamacja produktu

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w przypadku gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (tzw. rękojmia) zostały uregulowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksem cywilnym.

6.2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień Klienta opisane zostały na stronie sklepu internetowego w zakładce „reklamacje”.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:

6.3.1. osobiście pod adresem: Sklepy Techniczne Popularna Popławscy, Poprawa Sp. jawna, ul. Kleszczowa 16, 02-485 Warszawa;

6.3.2. pisemnie na adres: Sklepy Techniczne Popularna Popławscy, Poprawa Sp. jawna, ul. Kleszczowa 16, 02-485 Warszawa;

6.3.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sklepytechniczne24.pl

6.4. Aby ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę zaleca się skorzystanie z formularza reklamacyjnego i podanie w nim:

a) informacji o rodzaju wady i dacie jej wystąpienia;

b) sugestii dalszego postępowania (naprawy produktu/oświadczenia o obniżeniu jego ceny/odstąpieniu od umowy kupna);

c) danych kontaktowych składającego reklamację.

Powyższe sugestie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć produkt na swój koszt na adres: Sklepy Techniczne Popularna Popławscy, Poprawa Sp. jawna, ul. Kleszczowa 16, 02-485 Warszawa. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

6.7. Prośba o dostarczenie produktu, o której mowa w pkt. 6.6 regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta do żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego produktu i ponownego zamontowania produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] kodeksu cywilnego.

 

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

7.1.1. osobiście pod adresem: ul. Kleszczowa 16, 02-485 Warszawa;

7.1.2. pisemnie na adres: ul. Kleszczowa 16, 02-485 Warszawa;

7.1.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@popularna.pl;

7.2. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie sklepu internetowego w zakładce „Zwroty”. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

7.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

7.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.5. Sprzedawca ma obowiązek w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: ul. Kleszczowa 16, 02-485 Warszawa.

7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

8.1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.

8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

8.4. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.5. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.6. Zgodnie z art. 558 §1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

8.7. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.

8.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

8.10. Sprzedawca prześle Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co Klient niebędący konsumentem wyraża zgodę.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. Zmiana regulaminu:

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

9.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9.4. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.